Nieuw inkoopkader Wlz 2021-2023, wat staat erin over vastgoed?

Op 29 mei is het nieuwe Inkoopkader langdurige zorg 2021-2023 bekend gemaakt. Op het gebied van huisvesting ligt de nadruk op de verschillen per regio, verandering van de bekostiging en het belang van langere termijn vastgoedbeleid. Ik heb de vastgoed gerelateerde veranderingen samengevat. Meer sturen op voldoende en passende huisvesting Een van de doelen die nagestreefd wordt met de nieuwe inkoopsystematiek is het meer sturen op voldoende en passende huisvesting. Hierover staat geschreven:
“…. Professionele vastgoedsturing helpt bij het realiseren van optimale kwaliteit in verhouding tot de beschikbare middelen (rendement). Het is daarom voor zorgkantoren van belang dat zij zorgaanbieders stimuleren om de professionaliteit van de vastgoedsturing te verbeteren…..”
De rol van zorgkantoren in deze, is erop toe zien dat de maatschappelijke middelen die bedoeld zijn voor het woonzorgvastgoed ook daadwerkelijk hiervoor worden ingezet, op een wijze die past bij de regionale ontwikkelingen. Visie op de zorgverlening en het woonaanbod van de toekomst Zorgkantoren gaan zorgorganisaties stimuleren om te werken aan langere termijn vastgoedbeleid en hiermee te anticiperen op veranderingen in klantvragen. Als zorgorganisatie geef je hier invulling aan door een (regionale) visie op de zorgverlening en het woonaanbod van de toekomst te hebben. Dit in samenwerking met relevante stakeholders, zoals gemeenten en woningcorporaties. Bekostiging van vastgoed Bij uitbreiding van het zorgaanbod wordt gewerkt met varianten waarbij wonen en zorg gescheiden zijn, maar er blijft ook intramurale zorg. Er moeten meer woonvormen komen die beter aansluiten bij de behoefte van cliënten. De ontwikkelopgaven verschilt per regio, daarom moet er per regio een analyse gemaakt worden van de knelpunten en de ontwikkelopgaven. Ook de kosten van vastgoed verschillen per regio. Vanaf 2022 wordt de vergoeding voor NHC/NIC gedifferentieerd. Zorgkantoren kunnen daardoor beter sturen op aanbod van vastgoed dat past bij de wensen en behoeften van de klant per regio. In 2021 wordt voor de NHC/NIC een tariefpercentage van 100% gehanteerd. Kernelementen Ook elders in het inkoopkader komt vastgoed terug. Vanaf 2021 hanteren alle zorgkantoren hetzelfde basistariefpercentage (94%) van het maximum NZa-tarief. Dit tarief geld voor V&V, GZ, GGZ en is voor alle leveringsvormen gelijk. Dit basistariefpercentage kan worden verhoogd met een opslag op basis van een viertal onderscheidende kernelementen (van 94% naar 96% van het maximum NZa-tarief). Duurzaamheid is hier één van. Zorgkantoren onderschrijven de ambities vanuit de Greendeal voor de zorgsector. Onder andere CO2-reductie, het bevorderen van circulair werken, het terugdringen van medicijnresten in afvalwater. Van zorgorganisaties wordt verwacht, als maatschappelijk verantwoorde ondernemers, duurzaamheid verankerd te hebben in het strategisch beleid. Zorgkantoren gaan hierover in gesprek de komende jaren met de zorgorganisaties. In deze dialoog kijken ze onder meer naar:
  • Visie en de strategische verankering van het beleid op duurzaamheid;
  • mogelijke certificering;
  • bij het vastgoed naar eisen rondom duurzame bouw en een gezonde leefomgeving.
Zorgkantoren gaan kijken hoe het stimuleren van duurzaamheid binnen de zorg verder kan worden vormgegeven. Wilt u meer weten over dit onderwerp. Neem dan contact met mij op.